Lecture Series „Human, Medicine and Society: Past, Present and Future Encounters“ program / „İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları“ Konferans Dizimizin programı, 04.12.2019-04.03.2020, 19h, Orient-Institut Istanbul:

LECTURE SERIES KONFERANS DİZİSİ_web

(for english pls scroll down)

İnsan, Tıp ve Toplum alanı, disiplinlerarası, yenilikçi ve geniş bir konu yelpazesini kapsar. Tıp, bilim ve teknolojide görülen hızlı değişim ve gelişmeler toplumların yapısında da sürekli yeniliklere, ve düzenlemelere yol açmaktadır. Bu yenilikler, sağlık kurum ve politikalarının sosyal, ekonomik, hukuki ve kültürel yönleri ile ilgili olup ayrıca hastalık, sağlık, tıp algısındaki değişimlerle de ilintilidir. Bu nedenle yeni tıp teknolojilerinin desteğiyle, hastalıkları önleme ve sağlığın bireysel düzeyde teşvik edilip bireylere sorumluluk yüklenmesiyle ile birlikte yeni kişisel bakım uygulamaları giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Tıp, bilim ve teknoloji ilişkisinin tarihsel anayasası ve etkinliği bu bağlamda önemlidir, çünkü dönüşüm süreçleri bugünümüzü ve geleceğimizi çeşitli düzeylerde etkiler.

Bireysel düzeyde, örneğin biyonik vücut parçalarının gelişmesinin bir sonucu olarak, insan-makine konstellasyonların yeni biçimleri ortaya çıkmaktadır. Biyoteknolojideki bu ilerlemelerin sosyal düzeydeki yansımaları olarak, doktor-hasta ilişkilerinde değişimler yaşanmaktadır ve  toplumun teknoloji ile iç içe geçmesinden kaynaklanan yeni meslekler veya sosyo-teknik ortamların ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Bu insan, tıp ve toplum arasındaki sınırın bulanıklaşması neticesinde, yeni kurumsallaşma biçimleri, ayrımcılık ve sağlık ve toplumla ilgili yeni hukuki konular ortaya çıkmaktadır. Tıbbi ilaçlar, cihazlar ve teknolojiler tedavi dışı amaçlar için uygulandığında “insan geliştirme” ve “sağlıklı bir toplum” gibi yeni anlayışları teşvik eden oldukça tartışmalı konular gündeme gelmektedir. Tıp ve teknolojideki bu türden yenilik ve gelişmelerin uzantısı olarak sürekli “dönüşen bir toplum” içinde yaşamanın sosyo-teknik, kültürel, etik, yasal ve politik yönlerini yeniden şekillendirmedeki etkileriyle ilgili soruları ortaya çıkarması hem sosyal ve beşerî hem de tıp bilimleri gibi pek çok bilimsel alana değen güncel tartışmaları doğurmaktadır.

Enstitümüzün “Insan, Tip ve Toplum” bilim alanı bünyesinde düzenleyeceğimiz bu konferans dizisinde, yukarıda sıralanan bu konuları ve soruları daha derin ve disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışacağız.

Akademik Koordinatör: Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, „İnsan, Tıp ve Toplum“)


The issue of Human, Medicine and Society encompasses a broad and interdisciplinary spectrum of topics. Ongoing innovations in medicine, science and technology have led to various possibilities and restructuring orders. These innovations are concerned with social and cultural aspects of illness and health, medicine, health care organizations and health policies. Hence, new practices of self-care combined with prevention and health promotion are becoming increasingly relevant. The historical constitution and effectiveness of the interrelation of medicine, science and technology is also important in this context as its transformation processes affect our present and future on various levels.

On the individual level, new forms of human-machine constellations have emerged as a result of the evolvement of bionic body parts for instance. On a social level, these changes cause modifications such as doctor-patient relationships, for example, and create new occupations or socio-technical environments influenced by the intertwining of society with technology. Along these lines, new forms of institutionalization, discrimination and also legal matters with regard to health and society occur. As medical drugs, devices and technologies are applied for non-therapeutic purposes, ‘human enhancement’ is a highly controversial discussion topic fostering new understandings of a ‘healthy society’. Likewise, medical innovations raise questions about the impact of these developments in shaping socio-technical, cultural, ethical, legal and political aspects of living in an ‘enhancement society’.

These issues and questions are further discussed and elaborated on in a series of interdisciplinary lectures.

Academic Coordinator: Dr. Melike Şahinol (Orient-Institut Istanbul, „Human, Medicine and Society“)

 

13 comments on Lecture Series „Human, Medicine and Society: Past, Present and Future Encounters“ program / „İnsan, Tıp ve Toplum: Geçmiş, Bugün ve Gelecek Buluşmaları“ Konferans Dizimizin programı, 04.12.2019-04.03.2020, 19h, Orient-Institut Istanbul:

  1. Reblogged this on Dr. Melike Şahinol and commented:

    Sosyal bilim çalısmalarının, özellikle tıp sosyoloji veya bilim ve teknoloji çalısmalarının (STS, BTT veya BTC) ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugüne kadar Türkiye’deki bu çalısmaya daha az dikkat gösterilmiştir. Orient Enstitüsünde 2015 yılından bu yana Türkiye için “insan, tıp ve toplum” araştırma alanında bu üçlünün arasındaki bağımlılıkları tartışıyoruz. Daha yeni biten sunum dizilerimizin bugünki karşılaştığımız zorlukları düşünürsek ne kadar önemli konulara değindiğimizi anlayabiliriz. Bu tarz araştırmalar ve etkinlikler ilgi gördükte daha hızlı, tedbirli ve diskur icinde ilerleyebiliriz. Topluma açık programlar üretirsek herkes faydalanır diye düşünüyorum. Ümit veren ve gittice büyüyen STS TURKEY ağı içinde, bilim, teknoloji ve tıp alanlarında araştırmayı teşvik etme ve araştırmacıları bir araya getirme hedefini belirledik. Söyleyecek, tartışacak çok seyler var. Bilim insanları ve toplum arasında alışverişi teşvik ederek Bilim, Teknoloji ve Tıp alanının (ve onların birbirini etkilemesi) hiç durmadan artan toplumsal öneminin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Comments are closed.